Dịch vụ  

Xác định vị trí theo địa chỉ  

Mapping  

 

   

 

 

Song song với quá trình Xác Định Vị Trí theo Địa Chỉ, thì nên có một giai đoạn tư vấn đầu tiên được tiến hành tại văn phòng của khách hàng. Mục đích của việc tư vấn này là để thực hiện những hoạt động sau:

1. Thiết lập cấu trúc nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu GIS - một tập hợp toàn bộ các loại cơ sở dữ liệu khác nhau sẽ được khách hàng sử dụng trong quá trình triển khai GIS.

2. Establish integration of address-matched outlets with the client's databases - ensure that there is a seamless linkage Thiết lập sự tích hợp các điểm bán lẻ được xác định vị trí theo địa chỉ với các cơ sở dữ liệu của khách hàng- đảm bảo sự liên kết liên tục/không ngừng.

3. Xác định loại bản đồ thích hợp cho mọi mức mà người sử dụng đặt ra (ví dụ, mức hoạt động, mức tác nghiệp và mức chiến lược)

4. Khi đã tạo được những liên kết và những yêu cầu về bản đồ đã được xác định thì mục tiêu tiếp theo sẽ là chuẩn bị hàng loạt các truy vấn/câu hỏi (sử dụng MapInfo SQL) và lưu nó trong các workspace thích hợp trong MapInfo. Sau đó có thể sử dụng những workspace này để tạo ra nhiều loại bản đồ khác nhau

5. Triển khai các layout bản đồ thich hợp

Khi những thao tác này đã được tiến hành thì chúng ta có thể tiến hành bản đồ hoá bằng hai cách. Cách thứ nhất là tiến hành tại văn phòng của GEOBIZ và sau đó sẽ cung cấp các bản đồ cho khách hàng theo đúng điều khoản giao hàng. Cách thứ 2 là GEOBIZ sẽ tiến hành việc đào tạo và giúp khách hàng có khả năng xử lý dữ liệu và tạo ra các bản đồ của riêng mình.

 
   
  © Copyright GEOBIZ. All rights reserved
Add:No8, Lane 42, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Tel : (++84 4) 762 9224 ; Fax : (++84 4) 832 5933 ; Email :
geobizhn@geobiz.com.vn
Designed by
VuLong